IX Godišnja međunarodna konferencija Dobra distributivna praksa (GDP) – Kontinuirano poboljšanje

9th Annual International Conference

Good Distribution Practice (GDP) - Continuous improvement

Datum : 19 april 2024. godine

Date:     APRIL 19, 2024

Mesto: Beograd

Place: Belgrade

Preliminarni sadržaj IX GDP koferencije

  • Primena GDP smernica za lekove i medicinska sredstva u Srbiji i regionu
  • Povlačenja lekova
  • Uvoz neregistrovanih lekova
  • Validacija kompjuterskog sistema za upravljanje zalihama
  • Integritet podataka u distribuciji lekova
  • Value Stream Mapping
  • Optimizacija lanca snabdevanja
  • Finansijski menadžment u lancu snabdevanja